Úvod

Tyto standardní podmínky pro používání webových stránek napsané na této webové stránce upravují vaše používání našich webových stránek UK-ETA.COM, které jsou dostupné na adrese UK-ETA.COM.

Tyto podmínky se plně vztahují na vaše používání těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s přijetím všech zde uvedených podmínek. Nesmíte používat tyto webové stránky, pokud nesouhlasíte s jakýmkoli z těchto standardních podmínek.

Nezletilým osobám nebo osobám mladším 18 let není dovoleno používat tyto webové stránky.

Práva duševního vlastnictví

Kromě obsahu, který vlastníte, vlastní podle těchto podmínek společnost UK-ETA.COM a/nebo její poskytovatelé licencí veškerá práva duševního vlastnictví a materiály obsažené na těchto webových stránkách.

Omezená licence je vám udělena pouze pro účely prohlížení materiálů obsažených na těchto webových stránkách.

Omezení

Máte výslovně zakázáno používat všechny následující možnosti:

  • zveřejňování jakéhokoli materiálu z webových stránek v jakýchkoli jiných médiích;
  • prodávat, poskytovat sublicence a/nebo jinak komercializovat jakýkoli materiál webových stránek;
  • veřejně předvádět a/nebo ukazovat jakýkoli materiál webových stránek;
  • používat tyto webové stránky způsobem, který je nebo může být pro tyto webové stránky škodlivý;
  • používat tyto Webové stránky způsobem, který ovlivňuje přístup uživatelů k těmto Webovým stránkám;
  • používat tyto webové stránky v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo jakýmkoli způsobem poškodit webové stránky nebo jakoukoli osobu či podnikatelský subjekt;
  • zapojení do jakéhokoli dolování dat, sběru dat, získávání dat nebo jiných podobných činností v souvislosti s těmito Webovými stránkami;
  • používat tyto Webové stránky k jakékoli reklamě nebo marketingu.

Přístup do některých oblastí těchto webových stránek je omezen a společnost UK-ETA.COM může kdykoli podle svého uvážení dále omezit přístup do jakýchkoli oblastí těchto webových stránek. Jakékoli uživatelské jméno a heslo, které můžete mít na těchto webových stránkách, jsou důvěrné a musíte je rovněž zachovávat.

Váš obsah

V těchto Standardních podmínkách pro webové stránky se „vaším obsahem“ rozumí jakýkoli zvukový, obrazový text, obrázky nebo jiný materiál, který se rozhodnete na těchto webových stránkách zobrazit. Zobrazením Vašeho obsahu udělujete společnosti UK-ETA.COM nevýhradní, celosvětovou neodvolatelnou a sublicenční licenci k jeho použití, reprodukci, úpravě, publikování, překladu a distribuci ve všech médiích.

Váš obsah musí být váš vlastní a nesmí zasahovat do práv třetích stran. Společnost UK-ETA.COM si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění odstranit jakýkoli Váš obsah z těchto webových stránek.

Žádné záruky

Tyto webové stránky jsou poskytovány „tak, jak jsou“, se všemi chybami, a UK-ETA.COM nevyjadřuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu týkající se těchto webových stránek nebo materiálů obsažených na těchto webových stránkách. Nic z toho, co je uvedeno na těchto webových stránkách, nelze vykládat jako doporučení.

Omezení odpovědnosti

Společnost UK-ETA.COM ani žádný z jejích vedoucích pracovníků, ředitelů a zaměstnanců v žádném případě nenese odpovědnost za cokoli, co vyplývá z vašeho používání těchto webových stránek nebo s ním jakkoli souvisí, ať už je taková odpovědnost smluvní.  Společnost UK-ETA.COM, včetně jejích vedoucích pracovníků, ředitelů a zaměstnanců, nenese odpovědnost za jakoukoli nepřímou, následnou nebo zvláštní odpovědnost vyplývající z používání těchto webových stránek nebo s nimi jakkoli související.

Odškodnění

Tímto v plném rozsahu odškodňujete společnost UK-ETA.COM za veškeré závazky, náklady, požadavky, žaloby, škody a výdaje, které jakýmkoli způsobem vzniknou v souvislosti s porušením jakéhokoli ustanovení těchto podmínek.

Oddělitelnost

Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek ukáže jako neplatné podle platných právních předpisů, bude takové ustanovení vymazáno, aniž by tím byla dotčena ostatní ustanovení těchto Podmínek.

Změny termínů

UK-ETA.COM je oprávněna tyto Podmínky kdykoli revidovat, pokud to uzná za vhodné, a používáním těchto Webových stránek se od vás očekává, že budete tyto Podmínky pravidelně kontrolovat.

Zadání

Společnost UK-ETA.COM je oprávněna postoupit, převést a subdodavatelsky převést svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek bez jakéhokoli oznámení. Nejste však oprávněni postoupit, převést nebo zadat subdodavateli žádná ze svých práv a/nebo povinností podle těchto podmínek.

Celá dohoda

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi UK-ETA.COM a vámi v souvislosti s vaším používáním těchto webových stránek a nahrazují všechny předchozí dohody a ujednání.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Anglie a Walesu a vy se podřizujete nevýlučné jurisdikci soudů v Anglii a Walesu pro řešení jakýchkoli sporů.